Terms of use

Set of rules and conditions agreed upon by users and service providers.


Welcome to Imotify Ltd.'s website. By accessing or using our website, you agree to comply with and be bound by the following terms and conditions of use. If you disagree with any part of these terms, please do not use our website.

1. Acceptance of Terms

By accessing this website, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by these terms of use. These terms apply to all visitors, users, and others who access or use the website.

2. Use of the Website

You agree to use this website only for lawful purposes and in a manner that does not infringe the rights of, or restrict or inhibit the use and enjoyment of, this site by any third party.
You shall not use this website to engage in any conduct that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, or otherwise objectionable.

3. Intellectual Property

This website and its original content, features, and functionality are owned by Imotify Ltd. and are protected by international copyright, trademark, patent, trade secret, and other intellectual property or proprietary rights laws.
You may not modify, reproduce, distribute, create derivative works, publicly display, publicly perform, or otherwise use any content from this website without the prior written consent of Imotify LTD.

4. Privacy Policy

Your use of this website is subject to Imotify Ltd.'s Privacy Policy. Please review our Privacy Policy to understand our practices regarding the collection, use, and disclosure of your personal information.

5. Limitation of Liability

In no event shall Imotify Ltd., its directors, employees, partners, agents, suppliers, or affiliates, be liable for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages, including without limitation, loss of profits, data, use, goodwill, or other intangible losses, resulting from (i) your access to or use of or inability to access or use the website; (ii) any conduct or content of any third party on the website; (iii) any content obtained from the website; and (iv) unauthorized access, use, or alteration of your transmissions or content.

6. Governing Law

These terms of use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Bulgaria. Any dispute arising out of or in connection with these terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Bulgaria.

7. Changes to Terms

Imotify Ltd. reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace these terms of use at any time. By continuing to access or use our website after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the website.

8. Contact Us

If you have any questions about these terms of use, please contact us at office@imotify.bg

Last updated: 04.18.2024


TRANSLATED TO BULGARIAN LANGUAGE:

Добре дошли на уебсайта на Имотифай ЕООД. Като получите достъп до или използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от следните условия и правила за ползване. Ако не се съгласявате с някоя част от тези условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

1. Приемане на Условията

С получаването на достъп до този уебсайт признавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия за ползване. Тези условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които получават достъп или използват уебсайта.

2. Използване на Уебсайта

Съгласявате се да използвате този уебсайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на трети страни или не ограничава или затруднява употребата и наслаждението на този сайт от никаква трета страна.
Не трябва да използвате този уебсайт за ангажиране в действия, които са незаконни, вредни, заплашителни, обидни, досаждателни, клеветнически, вулгарни, неприлични или по друг начин неприемливи.

3. Интелектуална Собственост

Този уебсайт и неговото оригинално съдържание, функции и функционалности са собственост на Имотифай ЕООД и са защитени от международно авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други интелектуални или собственостни права.
Не можете да променяте, възпроизвеждате, разпространявате, създавате производни произведения, публично излагате, изпълнявате публично или използвате каквото и да било съдържание от този уебсайт без предварителното писмено съгласие на Имотифай ЕООД.

4. Политика за Поверителност

Вашето използване на този уебсайт е предмет на Политиката за Поверителност на Имотифай ЕООД. Моля, прегледайте нашата Политика за Поверителност, за да разберете практиките ни относно събирането, използването и разкриването на вашата лична информация.

5. Ограничение на Отговорността

В никакъв случай Имотифай ЕООД, неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или афилиирани лица не носят отговорност за косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, загуба на печалби, данни, използване, добра вяра или други нематериални загуби, произтичащи от (i) вашето получаване на достъп до или използване или неспособност за получаване на достъп или използване на уебсайта; (ii) поведението или съдържанието на трета страна във уебсайта; (iii) всяко съдържание, получено от уебсайта; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание.

6. Законодателство

Тези условия за ползване ще бъдат управлявани и тълкувани в съответствие с законите на България. Всяко споразумение, възникнало във връзка с тези условия, подлежи на ексклузивната юрисдикция на съдилищата на България.

7. Промени в Условията

Имотифай ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да променя или заменя тези условия за ползване по всяко време. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашия уебсайт, след като всички ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате уебсайта.

8. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези условия за ползване, моля свържете се с нас на office@imotify.bg

Дата на последна актуализация: 04.17.2024г.

NEXT

Privacy policy

See Details
  About Imotify

OUR SERVICES

THE TEAM

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

CONTACT US

Search